Robot tạo bản đồ

Gmapping

 

Điều khiển

Điều khiển robot di chuyển ứng dụng SLAM